مبنا لجستیک

 لجستیک فرآیند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و اطلاعات مرتبط با حمل و نگهداری کالا از مبدا تا محل مصرف که با هدف تامین نیاز مشتری، شامل جریان های درونی و بیرونی، درون سو و برون سو انجام می گیرد.

مهم ترین عامل رقابت صنایع، تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات، هزینه های موجود در زنجیره های تامین است. صاحبان کالا و مدیران زنجیره های تامین تلاش های گسترده ای در جهت کاهش این هزینه ها صورت می دهند. از جمله این تلاش ها انجام مطالعات برنامه ریزی لجستیک و حمل و نقل است و در این میان، مطالعات کاربری زمین در برنامه ریزی حمل و نقل و طراحی مکانی شبکه حمل و نقل نقش ویژه ای دارند. محل قرارگیری نقاط تولید و جذب سفر در زنجیره های تامین و همچنین مسیرهای ارتباطی آن ها از مهم ترین ورودی های هر پروژه برنامه ریزی در زمینه لجستیک و حمل و نقل است.
یکی از راه حل هایی که از دهه 1970 در اروپا به منظور افزایش بهره وری در زنجیره تامین و کاهش هزینه های لجستیک ارائه شد و به سرعت جایگاه ویژه ای در مدیریت زنجیره تامین یافت، ایجاد نقاط خاص لجستیکی با هدف تجمیع فعالیت های لجستیک، تخصصی سازی و افزایش کیفیت و گستره خدمات لجستیک بود. این نقاط که با انواع و عناوین مختلفی در جهان شناخته می شوند در واقع ارائه خدمات عمومی لجستیک و خدمات ارزش افزوده به جریان های کالا را بر عهده دارند. اما انواع خدماتی که در آن‌ها ارائه می شود، انواع دسترسی های حمل و نقلی و سطح عملکردی این مراکز در مفهوم، نام و تعریف هر نوع از مراکز تاثیرگذار است. 

همان‌گونه که گفته شد، هدف اصلی مراکز لجستیک، ارائه خدمات عمومی و ارزش افزوده لجستیکی به جریان های کالاست. 

نقش حمل و نقل در زنجیره لجستیک.pdf

 

 

خدمات حمل و نقل دریایی

 خدمات حمل و نقل جاده ای

خدمات حمل و نقل ریلی

خدمات گمرکی